• NDAlegal

Osztályképek, iskolai rendezvényképek készítésének és felhasználásának jogalapja

(NAIH adatvédelmi állásfoglalásának ismertetése)


2018. május 25. napjától kezdődően a GDPR rendelkezéseit szükséges alkalmazni a személyes adatok kezelése során Európában. Az adatkezelőknek, illetve adatfeldolgozóknak lehetőségük van a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulniuk a GDPR rendelkezéseivel kapcsolatos tájékoztatási kérés céljából, ugyanis a Hatóság a GDPR 57. cikk (1) bekezdés d) és e) pontja alapján felhívja az adatkezelők és adatfeldolgozók figyelmét a GDPR szerinti kötelezettségeikre, valamint kérésre tájékoztatást nyújt bármely érintett számára az őt megillető érintetti jogok gyakorlása tekintetében.


Jelen cikkünkben a Hatóság hivatalos honlapján megjelent, NAIH/2019/2528 számú adatvédelmi jelentés tartalmát mutatjuk be, melyben a tájékoztatást kérő iskola osztályképeinek iskolai évkönyvben történő közzétételéhez és iskolai rendezvényeken készült képfelvételek felhasználásához, illetve internetes médiumon vagy nyomtatott sajtótermékben történő közzétételéhez kapcsolódóan kérte a Hatóság állásfoglalását a tekintetben, hogy a diákok és tanárok beleegyező nyilatkozata feltétlenül szükséges-e a róluk készült osztályképek iskolai évkönyvben történő közzétételéhez, valamint szükséges-e a hozzájáruló nyilatkozat az iskolai rendezvényeken készült képfelvételek elkészítéséhez, illetve hozzájáruló nyilatkozat hiányában egyáltalán közzé tehető-e egy iskolai rendezvényen készült képfelvétel az internetes médiumon vagy nyomtatott sajtótermékben.


A Hatóság kifejtette véleményében, hogy a GDPR szerint személyes adatnak minősül az érintettre vonatkozó bármely információ, azaz ebben az esetben egy osztálykép, illetve rendezvényfotó is, amennyiben a rajta szereplő diákok vagy tanárok (természetes személyek) egyértelműen azonosíthatóak. Tehát az iskola adatkezelést valósít meg ezen képfelvételek elkészítése és egy iskolai évkönyvben történő felhasználása, valamint sajtótermékben való nyilvánosságra hozatala során.


Hangsúlyozta a Hatóság, hogy az adatkezelés jogszerűségének egyik legfontosabb feltétele, hogy az adatkezelő az adatkezeléshez megfelelő jogalappal rendelkezzen, így amennyiben az iskola az érintettek beleegyező nyilatkozatát kéri a képfelvételek elkészítéséhez, illetve nyilvánosságra hozatalához, akár a GDPR szerinti érintetti hozzájárulás is megfelelő jogalap lehet, a hozzájárulás megadását azonban az iskolának szükséges igazolnia a GDPR szerinti elszámoltathatóság elvére is figyelemmel.


Fontos, hogy a hozzájárulásnak önkéntesnek, konkrétnak és megfelelő tájékoztatáson alapulónak kell lennie, és az érintettnek a személyes adatok kezeléséhez kapcsolódó beleegyezését félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján kell jeleznie.


A Hatóság külön felhívta az iskola figyelmét arra, hogy a hozzájárulás érvényességi feltétele a hozzájárulás önkéntessége, ami azt jelenti, hogy a hozzájárulás megtagadása esetén sem érheti semmilyen hátrány, illetve kár az érintettet, azaz a diáknak vagy tanárnak jogában áll úgy dönteni, hogy nem kíván szerepelni a képfelvételen.


Felhívta továbbá arra is az iskola figyelmét a Hatóság, hogy munkavégzésre irányuló jogviszonyokban főszabály szerint nem értelmezhető a hozzájárulás önkéntessége, mivel alá-fölé rendeltségi viszony van a munkáltató és a munkavállaló között, azaz a munkahelyi adatkezelések esetében az érintett hozzájárulására, mint jogalapra, csak kivételes esetben lehetséges hivatkozni.


Kulcsfontosságú, hogy a képfelvétel elkészítéséhez való hozzájárulás soha nem jelentheti egyben az annak további felhasználásához való hozzájárulást is. Erre tekintettel a Hatóság rögzítette azt is, hogy az érintetti hozzájárulás érvényességi feltétele a konkrét és megfelelő tájékoztatás is, amelynek az iskola, mint adatkezelő akkor tesz eleget, ha tájékoztatja az érintetteket a képfelvétel sorsáról, illetve biztosítja azt is, hogy az érintett akár külön-külön adja meg hozzájárulását például a felvétel elkészítéséhez.


Figyelemmel arra, hogy az adatkezelés tekintetében kiskorúak is érintettek lehetnek, hangsúlyozta a Hatóság, hogy kiskorúak hozzájárulása esetén szükséges a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseire is figyelemmel lenni az iskolának, azaz egyes esetekben a hozzájárulás megadásához szükséges a törvényes képviselő hozzájárulása is, valamint tekintettel arra, hogy Magyarországon a Ptk.-ban kerültek nevesítésre az érintettek személyiségi jogai, és az érintett személyes adatok védelméhez való joga összekapcsolódik képmása esetén az érintett képmáshoz való jogával, a vizsgálandó kérdés egyszerre érinti a polgári jogi és az adatvédelmi szabályokat, ezért a kérdéses adatkezelésre szükséges alkalmazni a Ptk. képmáshoz való jogra vonatkozó rendelkezéseit is.


A Hatóság álláspontja alapján az iskola adatkezelésének jogalapja lehet akár az iskola jogos érdeke is az érintett hozzájárulásának hiányában a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint, amennyiben az elvégzett érdekmérlegelési tesztjének eredménye alapján az érintetti jogok korlátozása arányban áll az iskolának az e jogok korlátozásával érvényesülő jogos érdekével szemben.


Hangsúlyozta a Hatóság, hogy az iskolának mindenképp szükséges érdekmérlegelési tesztjében meghatároznia, hogy pontosan milyen jogos érdeke fűződik az évkönyv elkészítéséhez, adott esetben az iskolai rendezvényeken készült felvételek sajtóban történő nyilvánosságra hozatalához, akként, hogy az érdekmérlegelési tesztben egyértelműen szükséges meghatároznia azt is, hogy melyik adatkezelési művelet elvégzése pontosan miért áll jogos érdekében, továbbá szükséges bemutatnia azt is, hogy az általa nevesített jogos érdeke mely okból élvez elsőbbséget a képeken szereplő, azok alapján azonosítható érintettek személyes adatokhoz és képmáshoz való jogához képest.


A GDPR-ban foglalt érintetti jogok gyakorlása vonatkozásában kiemelte a Hatóság, hogy az iskolának szükséges figyelmet fordítania az érintettek tájékoztatására az érintetti jogok gyakorlása tekintetében, ideértve az érintett tiltakozáshoz való jogát is.


dr. Tarjányi Karolina

dr. Nagy Dóra Adriána


#GDPR #osztályképek #rendezvényekenkészültképfelvételek