• NDAlegal

Érintetti jogok gyakorlása a veszélyhelyzet idején

A Kormány 2020. május 4. napján hirdette ki a Magyar Közlönyben a veszélyhelyzet idején az egyes adatvédelmi és adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 179/2020. (V. 4.). számú Kormányrendeletét, melynek rendelkezéseit 2020. május 5. napjától kezdődően szükséges az adatkezelőknek alkalmaznia a veszélyhelyzet megszűnéséig.

Jelen cikkünkben igyekszünk röviden és közérthetően összefoglalni az adatkezelők számára a legfontosabb tudnivalókat.

Hangsúlyoznánk, hogy a kihirdetett szabályokat a már folyamatban lévő adatkezelések során, illetve az ehhez kapcsolódó kérelmek elbírálásakor, tájékoztatások megtételekor is alkalmazniuk kell az adatkezelőknek. Ezen szabály irányadó a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó igények elbírálása esetében is.

A Kormányrendelet értelmében a koronavírusos megbetegedések megelőzésével, megismerésével, felderítésével, valamint továbbterjedésének megakadályozásával – ehhez kapcsolódóan az állami szervek összehangolt feladatellátásának megszervezését is ideértve – összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében a GDPR, illetve az Infotv. 14.§-a szerinti érintetti jogokat az alábbiak szerint lehet gyakorolni a veszélyhelyzet ideje alatt, illetve annak megszűnéséig:

- a benyújtott kérelem alapján megteendő intézkedéseket a veszélyhelyzet ideje alatt, annak megszűnéséig fel kell függeszteni, valamint az intézkedésekre irányadó határidők kezdő napjának a veszélyhelyzet megszűnését követő nap fog minősülni, erről pedig az adatkezelőknek tájékoztatnia kell az érintettet a veszélyhelyzet megszűnését követően haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított kilencven napon belül.

- a GDPR 13-14. cikke szerinti tájékoztatást, illetve az Infotv. 16.§ (1) és (2) bekezdése szerinti előzetes tájékoztatáshoz való jogot a fentebb meghatározott adatkezelés kapcsán teljesítettnek kell tekintenie az adatkezelőknek, ha a tájékoztató tartalmazza az adatkezelés célját, jogalapját és tartalmát közérthető formában, elektronikus úton közzétették, azt az érintettek megismerhetik.

- jogorvoslati jog gyakorlása esetén, a bejelentés, kérelem, illetve keresetlevél alapján meginduló eljárás határidejének kezdő napjának a veszélyhelyzet megszűnésének napját követő napot kell tekintenie az adatkezelőknek.

A Kormányrendelet alapján a veszélyhelyzet ideje alatt a közérdekű adatok igénylésével és megismerésével összefüggésben érkezett kérelmekkel kapcsolatban többek közt az alábbi szabályokat kell alkalmaznia az adatkezelőknek:

- az Infotv. 28.§ (1) bekezdésének rendelkezéseitől eltérően, nem lehet szóban előterjeszteni a megismerésre vonatkozó kérelmet az adatkezelőknél,

- az adatigénylés csak akkor teljesíthető az igénylő által kívánt formában az Infotv. 30.§ (2) bekezdésétől eltérően, ha az egyébként nem jár az igénylőnek az Infotv. szerinti közfeladatot ellátó szerv előtti személyes megjelenésével,

- az Infotv. 29.§ (1) bekezdésétől eltérően a közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelőnek, az Infotv. szerinti közfeladatot ellátó szervnek az igény beérkezését követő 45 napon belül kell eleget tennie, ha valószínűsíthető az, hogy az igénynek az Infotv. 29. § (1) bekezdése szerinti határidőben való teljesítése a veszélyhelyzettel összefüggő közfeladataik ellátását veszélyeztetné, erről pedig kötelesek tájékoztatni is az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül,

- a határidő egy alkalommal, 45 nappal meghosszabbítható lesz, ha az igény határidőben való teljesítése az Infotv. szerinti közfeladatot ellátó szervnek a veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai ellátását továbbra is veszélyeztetné, erről szintén tájékoztatni kell az igénylőt a határidő leteltét megelőzően,

- az Infotv. 29. § (4) bekezdésében meghatározottaktól eltérően az adatigénylést az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő 45 napon belül kell teljesíteni akkor, ha egyúttal valószínűsíthető, hogy az igénynek az Infotv. 29. § (4) bekezdése szerinti határidőben való teljesítése a veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai ellátását veszélyeztetné az adatot kezelőknek, ilyenkor pedig a tájékoztatást az igény beérkezését követő 45 napon belül kell teljesíteniük,

- fontos továbbá, hogy a Kormányrendelet 2.§ (3) bekezdésének alkalmazása esetén az igény beérkezését követő 45 napon belül írásban vagy elektronikus levélben tájékoztatni kell az igénylőt az igény teljesítésének megtagadásáról indoklással együtt, illetve tájékoztatni kell a jogorvoslati lehetőségekről is.

Amennyiben kérdése lenne vagy segítségre van szüksége a GDPR szerinti érintetti jogok gyakorlásával összefüggésben felmerült érintetti kérelmek vagy a közérdekű adatok megismerésével kapcsolatos igénylések kapcsán, forduljon Irodánkhoz bizalommal, kollégáink készséggel állnak rendelkezésére.


dr. Tarjányi Karolina

dr. Nagy Dóra Adriána